REviderede vedtægter for Nordfyns JagtforeningDec. 20191 Navn og hjemsted


1.1 Foreningens navn er Nordfyns Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Hemmerslev 26, 5471 Søndersø i Nordfyns Kommune.

1.3 Adressen Hemmerslev 26, 5471 Søndersø er ejet af Nordfyns Jagtforening med tilhørende bygninger.


2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund,

§ 2.


4 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.


5 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37. 5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


6 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse

om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest medio februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i foreningens medlemsblad med mindst 2 ugers varsel. Alternativt på foreningens hjemmeside eller aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgående årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

9. Eventuelt.


8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.


9 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem

begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 13 medlemmer, men kan med virkning fra en generalforsamling mindske bestyrelsen til et ulige antal, dog mindst 7, hvis antal medlemmer eller aktivitetsniveau taler herfor, uden at det medfører general vedtægtsændring.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte diverse udvalg/projektgrupper, suppleret med personer uden for bestyrelsen. Der skal mindst være én med fra bestyrelsen som tillige er udvalgets/gruppens formand.
10.5 Bestyrelsen konstituere sig selv på et konstituerende bestyrelsesmøde, senest 14 dage efter generalforsamlingen med bl.a. formand, næstformand og kasserer.
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller f.eks. 6 af 13 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.


12 Tegningsret

12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

12.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


13 Formue og regnskabsår

13.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

13.2 Regnskabsåret er kalenderåret.


14 Revision

14.1 Revisor, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

14.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

14.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


15 Sammenslutning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet således, at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.


16 Opløsning

16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

16.2 Ved en forenings ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – kan foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til jagtligt og/eller naturbevarende formål i den opløste forenings kommune. Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

16.3. Såfremt der ikke er fastsat et formål i foreningens vedtægter jf. 16. 2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune. 17 Ikrafttræden


17.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den _ _ / 02. 2020.

Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.


De tegningsberettigede for jagtforeningen (bestyrelsen): Formand: Claus Harboe, Helge Hansen, Thomas Jensen, Næstformand: Valdemar Clausen, Simon Lebbaeus, Casper Hansen, Kasser: Jens Clausen, Jacob Vestergaard, Jens Arne Knudsen, Sekretær: Joakim Pedersen, Kim Buse, Morten Madsen, Heine Rodam


Godkendt af Danmarks Jægerforbund Den _ _ / _ _ 20_ _