vedtægter for Nordfyns Jagtforening9. september 2013Godkendelse af sammenlægning


Beslutninger generalforsamlinger og vedtægter for Nordfyns Jagtforening er blevet gennemgået med henblik på sammenlægning af ovennævnte to foreninger. Vi har ikke fundet anledning til indvendinger, og I kan derfor betragte sammenlægningen som godkendt. Vi vil således ønske jer tillykke med sammenlægningen.


Vi betragter Nordfyns Jagtforening, som den fortsættende forening. Således vil medlemmerne fra Hindevad - Hårslev Jagtforening i nærmeste fremtid overgå til Nordfyns Jagtforening. Ligeledes vil vi fremadrettet anvende data, som vi har registreret på Nordfyns Jagtforening. Vi betragter herefter sammenlægningen som afsluttet.


I tilfælde af spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os.


Med venlig hilsen Danmarks JægerforbundVEDTÆGTER FOR LOKALFORENING UNDER DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ)


1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er : Nordfyns Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er: Nordfyns Kommune


2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for forenin­ gens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål.


4.0 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.


5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af
bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter§§ 37. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav pfl andel i foreningens formue.


6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior­ og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestem melse om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

8.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest medio februar. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag, skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse f.eks foreningens medlemsblad, til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. Alternativt på foreningens hjemmeside.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

I. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

9. Eventuelt.


8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af de ordinære medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst I uges varsel.


9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst I medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.


10.0 Bestyrelsen

10.I Bestyrelsen, der vælges af og blandt ordinære - junior - senior - familie - ekstraordinære og æres medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Bestyrelsen kan med virkning fra en generalforsamling søge bestyrelsen mindsket til 7 medlemmer eller øget op til 13 hvis antal medlemmer eller aktivitetsniveau taler herfor, uden at dette medfører en generel vedtægtsændring.

10.3 Der skal altid være et ulige antal medlemmer i bestyrelsen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år, den anden halvdel + en i lige år. (ved 11 = 5 + 6 ).

10.4 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.5 Der skal tilstræbes en så bred geografisk sammensætning af bestyrelsen fra de sammenlagte lokalområder som muligt.

10.6 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte diverse udvalg/projektgrupper, suppleret med personer uden for bestyrelsen. Der skal mindst være en med fra bestyrelsen som tillige er gruppens formand.
10.6 Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
10.7 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 5 af 11 medlemmer af bestyrelsen begærer det. (Samme forhold ved andet antal bestyrelsesmedlemmer).
10.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.9 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. 1
10.10 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.


11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.


12.0 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.


13.0 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne,jf. pkt. 7,reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.


14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.


15. Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ. som skal anvende den til naturbe­ varende formål i lokalforeningens kommune.


16.0 Ikrafttræden 1

6.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 11. januar 1996, træder i kraft, når de er godkendt af DJ. Påtegning Som underskrivere for oprettelsen af Nordfyns Jagtforening og disse vedtægters gyldighed, generalforsamlingens dirigent samt den nye bestyrelse.


Dirigent: Allan Hansen
Best.medlemmer: Per M Hochreuter, Jørgen Christiansen, Bent Jensen, Jens Clausen, Flemming Jensen, Helge Pedersen, Jørn Larsen, Erik Pedersen, John Guld, Søren Hviid, Allan Hansen